De UA en dan …

De Universiteit Antwerpen, what is happening
01/12/2003
🖋: 
Auteur extern
Michael Verdonck

Als student heb je er waarschijnlijk nog niet veel van gemerkt, maar sinds 1 oktober studeer je aan de Universiteit Antwerpen. De drie voormalige instellingen, RUCA, UFSIA en UIA zijn opgenomen in één groot geheel. De Universiteit Antwerpen is echter nog in volle oprichting. VUAS geeft jullie een kort overzichtje van de veranderingen die specifiek op jullie, de studenten, betrekking hebben.

De belangrijkste verwezenlijking voor de studenten is het statuut van de student. Vorig jaar is hieraan hard gewerkt en op de eerste raad van bestuur werd het goedgekeurd. De oprichting van VUAS is hierbij een belangrijke verandering. VUAS bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende koepelverenigingen en onze belangrijkste taken zijn: een goede communicatie naar studenten, het coördineren tussen de verschillende studentenclubs en het optreden als representatieve studentenorganisatie van de Universiteit Antwerpen. Zo kent VUAS zowel een vertegenwoordiging op academisch vlak, als op studentikoos vlak. Zij wordt ook regelmatig geconsulteerd door de rector en andere diensten aan de UA. Het is te begrijpen dat VUAS vooral coördinerend optreedt en dat de campusgebonden koepels voor een praktische uitwerking zorgen.

 

Roept

Uiteraard studeer je als student nu niet meer aan kleinere instelling, maar aan een middelgrote universiteit met ongeveer 10.000 studenten. Om de samenwerking tussen de verschillende studentenvertegenwoordigers te bevorderen, roept de rector hen ieder semester samen. Zij vuren dan al hun problemen en vragen af. Dit is de studentenraad, die op 4 december voor de eerste maal is samengekomen. De studentenraad is erkend als officieel adviesorgaan van de studenten. Daarbuiten bestaat er ook nog de algemene studentenvergadering die door VUAS wordt voorgezeten en waarin ook de praesessen van de erkende clubs aanwezig zijn.

 

Mondvol

Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien, hier een overzichtje van de nieuwe structuren. Op het centrale niveau bestaan volgende organen: de raad van bestuur, het bestuurscollege, de rector, het college van beheer, het college van decanen, de onderwijsraad, de onderzoeksraad, de raad voor wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening en de studentenraad. Een mondvol, die minstens aantoont dat er hier (te) veel vergaderd wordt. De raad van bestuur is – zoals in alle ondernemingen – het hoogste beslissingsorgaan van de UA. Alle belangrijke beslissingen worden door de raad van bestuur bekrachtigd. In deze raad zetelen 3 studenten en één van die drie vertegenwoordigt de studenten ook in het bestuurscollege. Dat college bereidt de beslissingen voor en geeft dan advies aan de raad van bestuur.
In de onderwijsraad zetelt één student per faculteit. De onderwijsraad bekijkt alle onderwijsaangelegenheden voor de UA en dit na advies van de faculteiten. Zo is de discussie over de start van het academiejaar in de onderwijsraad op gang gebracht.

 

Zitje

Naast de al opgesomde raden bestaan er ook verschillende departementen, die elk voor een aspect van het bestuur verantwoordelijk zijn. Voor de studenten is het departement studentgerichte diensten het belangrijkste. Hierin zetelen 7 studenten, aangeduid door VUAS, en 7 door de universiteit aangeduide mensen. Zaken die besproken kunnen worden, variëren van huisvesting over sportfaciliteiten tot de catering en de besteding van de sociale gelden. Tot slot telt de universiteit ook nog 7 faculteiten: Geneeskunde, Letteren en wijsbegeerte, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Toegepaste economische wetenschappen, Wetenschappen en Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen.
Elke faculteit heeft een faculteitsraad, die de belangrijkste beslissingen goedkeurt. Daaronder ressorteren nog verschillende commissies en raden, waarvan voor studenten de onderwijscommissie de belangrijkste is. Daar worden alle vakinhouden besproken, vakken geëvalueerd en ook de nieuwe programma’s opgesteld. In beide vergaderingen moeten de studenten een zitje krijgen.
Uiteraard is heel deze herstructurering nog in volle evolutie, maar één ding is zeker: de studenten zijn vertegenwoordigd. Nu moet hun stem alleen nog gehoord worden. De problematiek rond de vervroeging van het academiejaar was al een eerste goede ervaring. Wij zijn vast van plan op die weg verder te gaan.
Wij hopen dat jullie hiermee de fusie iets beter begrijpen. Uiteraard is het voor een evaluatie nog te vroeg, maar wie zijn UA-kennis verder wil verbeteren, kan altijd contact opnemen met de VUAS-verantwoordelijke op zijn campus. Zij helpen jullie graag verder.

 

 

Michael Verdonck,
woordvoerder VUAS 2003-2004

 

Namens het VUAS-praesidium:
Carla Clé, Michael Verdonck, Jurgen Schelfaut, Giovanni Gijsels, Maaike van Overloop en Kris Cox.