eerste hulp bij het Onderwijs- en Examenreglement

stuvers aan het woord

29/05/2023

Het is een mythisch gegeven, dat Onderwijs- en Examenreglement (OER). Docenten zou je op de knieën kunnen dwingen, een njet zonder enig mededogen zou alsnog omgebogen kunnen worden. Maar hoe zit het nu echt? Coördinator Onderwijs Laurens Verhaegen van de Studentenraad licht toe. Welke rechten heb je als student en wat kan je zoal doen? 

Naar goede gewoonte staakt de NMBS in juni. Anna is strikt afhankelijk van de trein om op haar campus te geraken en kan nu niet op tijd aankomen op haar mondeling examen. Wat moet ze doen? Kan ze haar examen laten uitstellen naar een andere dag?  

In geval van overmacht kan Anna bij de ombudspersoon van haar faculteit laten weten dat ze niet kan deelnemen aan het examen. De ombudspersoon zal haar verder helpen en haar vertellen welke volgende stappen ze moet ondernemen. Anna zal waarschijnlijk een attest op de website van De Lijn moeten downloaden en dat binnen een redelijke termijn bezorgen bij haar faculteit. Dan heeft ze een geldige reden om een inhaalexamen aan te vragen door overmacht (11.2). De contacten van de ombudspersonen vind je op de webpagina over het Onderwijs- en Examenreglement. 

Hichams professor beweerde doorheen het hele semester dat hoofdstuk drie niet gekend hoefde te zijn, maar baseerde toch enkele vragen van het examen op dat ene hoofdstuk. Het is goed mogelijk dat Hichams buis daardoor komt. Kan hij dat aanvechten?  

Tenzij in de ECTS-fiche ook staat dat dat hoofdstuk niet te kennen is, kan Hicham dat niet aanvechten. Leerstof die enkel in de slides staat en bijvoorbeeld niet in het handboek mag wel degelijk bevraagd worden, zolang dat vermeld staat onder “7.1 Noodzakelijk studiemateriaal”. In de ECTS-fiche staan echter zelden expliciete hoofdstukken (3.1.8). Lesopnames waarin de docent zegt dat bepaalde leerstof wel/niet te kennen is, worden niet aanvaard als bewijsmateriaal in een beroepsprocedure (6.3.1). Als Hichams medestudenten dezelfde ervaring hadden, kunnen ze natuurlijk als collectief een mail sturen en de situatie aan de professor uitleggen. 

Sam komt wel vaker te laat, maar een uur te laat binnenhuppelen bij een examen was misschien niet hun beste zet. Mag die nog binnen? Wat zijn geldige redenen om te laat te komen?  

Volgens art. 10.3.3 vinden examens plaats op “de in de examenroosters vastgestelde dagen en uren”. Dat wil zeggen dat het belangrijk is om steeds op tijd te zijn op je examens. Het is dus strikt genomen niet toegestaan om later aan een examen te beginnen. Dat komt omdat er dan een risico is op fraude. In de praktijk wordt vaak wel toegelaten om 30 minuten na de aanvang van een examen nog deel te nemen, onder voorbehoud dat er nog niemand uit het examen is vertrokken. Er zijn geen geldige redenen die toelaten om deel te nemen aan een examen vanaf het moment dat het examen begonnen is. Als Sam een uur te laat is, zal die hun examen waarschijnlijk die dag niet kunnen afleggen. Als het door overmacht komt, zoals bijvoorbeeld een ongeval, kan Sam de ombudspersoon van hun faculteit contacteren met de geldige bewijsstukken.  

Naast Sam kan UAntwerpen ook weleens te laat komen. Omdat het vorige pc-examen ferm is uitgelopen, begint Pedro’s examen later dan ingepland. Moet Pedro dat gewoon ondergaan of kan hij daar iets tegen doen?  

Als het examen twee uur na het voorziene beginuur nog niet begonnen is, heb je als student recht op ondervraging op een moment dat voor jou (én, uiteraard, voor de examinator) past. (12.2) 

Yousra’s grootmoeder sterft in de examenperiode. Haar begrafenis valt op een moment dat Yousra een schriftelijk examen heeft. Wat moet ze doen? 

Yousra moet bij haar faculteit melden dat ze niet zal kunnen deelnemen aan het examen en dat staven met een geldig bewijsstuk. Afwezigheid door een andere reden, zoals ziekte of een ongeval, kan enkel gestaafd worden met een medisch attest dat uitgeschreven is op de dag van de ziekte of het ongeval. Je hebt daarnaast als student geen recht op een inhaalexamen, maar er is wel altijd de tweede zit, waarvoor je je trouwens moet registreren via SisA. (11.2 & 11.3) 

Pieter had veel te weinig tijd voor zijn examen: het leek wel een examen bedoeld voor vier uur dat hij op twee uur tijd moest invullen. Als hij rondhoort bij zijn medestudenten, blijkt dat bijna niemand voldoende tijd had. Kunnen ze hiermee aan de slag? 

Pieter neemt daarvoor best contact op met de ombudspersoon van zijn faculteit, die een dialoog met de docent kan opstarten en voor bemiddeling zal zorgen. Contacteer ook de stuver van je richting eens om te kijken of nog veel studenten er last van hadden. 

Laure-Anne is vergeten om zich vóór de deadline in te schrijven voor de tweede zit. Kan ze nog deelnemen aan het examen? 

Laure-Anne kan zich nog tot de dag voor de eerste dag van de tweede examenzittijd (19 augustus 2023) inschrijven voor het examen, onder voorbehoud dat er nog genoeg plaats is. Wanneer je de deadline voor inschrijving mist, valt namelijk enkel de garantie om mee te mogen doen weg, maar dat wil dus niet zeggen dat deelnemen aan het examen niet meer mogelijk is. (13.3) 

Maité’s prof kondigt tijdens de les aan dat hij na afloop van het mondelinge examen een tijdelijke score zal meedelen, maar dat hij die daarna nog zal aanpassen zodat de verdeling een Gaussiaanse curve volgt. Mag dat?  

In principe zou dat in de ECTS-fiche moeten staan onder “Evaluatievorm”, maar een prof mag weldegelijk zijn/haar score baseren op een rangschikking. 

Tine zit in haar laatste bachelorjaar Architectuur en haalt op haar examens een 8/20, een 9/20, en een 9,5/20. Wat zegt het OER over delibereren? 

9,5/20 wordt afgerond naar 10/20 en moet bijgevolg niet gedelibereerd worden. (14.2.1) 8/20 en 9/20 wordt gedelibereerd (dus: geslaagd verklaard) zolang de vakken samen niet meer dan 12 studiepunten waard zijn en ze een eindtotaal van minstens 50 op 100 behaalt over al haar vakken. (17.1.3)