De universiteit doorgelicht

30/11/2004
🖋: 
Auteur extern
Michael Verdonck

We zijn nu één jaar na de fusie van RUCA, UIA en UFSIA, maar als je aan studenten vraagt hoe de UA gerund wordt, kan nog niet 1% een licht bevredigend antwoord geven. Uiteraard moet niemand zich beschaamd voelen, want vele personeelsleden weten ook niet alles tot in de puntjes. Om iedereen toch de nodige achtergrond te geven en om een duidelijk beeld te krijgen van wat waar en door wie beslist wordt, vindt u hier een overzicht van de grote beleidsstructuren binnen de UA.

De raad van bestuur (voorzitter: Prof. A. Verschoren) is het hoogste beslissingsorgaan. Zij keurt het jaarverslag en de jaarrekeningen goed, stelt de begroting op, benoemt de professoren, stippelt de strategische koers van de universiteit uit en controleert de onderliggende organen. Vermits de raad van bestuur gemiddeld 6 à 7 keer per jaar samenkomt, wordt de meer operationele leiding waargenomen door het bestuurscollege. Het bestuurscollege staat rechstreeks onder de raad van bestuur en bereidt beslissingen van de raad van bestuur voor, geldt als beroepsinstantie in tuchtzaken, benoemt personeelsleden (bepaalde voorwaarden) en is het hoogste orgaan inzake de dagelijkse leiding van onze universiteit.

 

Het bestuurscollege wordt voorgezeten door de rector (Prof. F. Van Loon) en als leden zetelen de drie vice-rectoren, de algemene beheerder en 1 lid van de 4 geledingen (ZAP = Zelfstandig Academisch personeel; AAP = Assisterend Academisch personeel; ATP = Administratief en Technisch personeel en de studenten). De rector wordt ondersteund vanuit het rectoraat.

 

De voorbereiding van de meeste beslissingen van het bestuurscollege gebeurt ofwel in het college van beheer, ofwel in de drie grote adviesraden, die elk onder leiding van één van de vice-rectoren staan: de onderwijsraad (Prof. J. Denekens), de onderzoeksraad (Prof. D. Van Dyck) en de raad wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening (Prof. B. Cantillon).

 

De onderwijsraad adviseert het bestuurscollege en de raad van bestuur in onderwijskundige aangelegenheden, zoals de goedkeuring van curricula, het examenreglement, de indeling van het academiejaar, enz. Verder staat de onderwijsraad ook in voor het uitstippelen van het onderwijsbeleid en voor de uitvoering daarvan, samen met de faculteiten. In de onderwijsraad zetelen 7 studenten, naast 7 assistenten en 7 professoren.

 

De onderzoeksraad staat in voor het bepalen en uitvoeren van het onderzoeksbeleid van de UA. De raad wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening overkoepelt verschillende stuurgroepen zoals duurzame ontwikkeling, gelijkekansenbeleid, enz.

 

De administratieve departementen worden geleid door het college van beheer. Onze universiteit telt drie beheerders: een algemeen beheerder (Prof. B. Heijnen) verantwoordelijk voor de algemene leiding en infrastructuur; een beheerder financiën en studentgerichte diensten (M. Decancq) en een beheerder personeel en ICT (S. Simon). Zij leiden alle administratieve diensten. Daaronder vallen bijvoorbeeld de dienstverlening qua computers en openingsuren van computerklassen. Onder het college van beheer valt het departement studentgerichte diensten dat voor studenten toch belangrijk is. Met als departementshoofd B. De Loght staat dit departement in voor studieadvies, studentenrestaurants, de studentenkoten, het studentensecretariaat (inschrijvingen), sport enz. Boven dit departement staat nog de sociale raad met een gelijke samenstelling uit academische overheid en studenten. Dit orgaan staat in voor het bepalen van de strategische doelstellingen binnen de hele sociale sector en het vastleggen van de begroting. De leden van VUAS vertegenwoordigen de studenten in de sociale raad.

 

Om het nog wat ingewikkelder te maken, bestaan er buiten de reeds vermelde adviesorganen nog verschillende andere: het college van decanen (coördinatie centrale en decentrale leiding), personeelsoverlegorganen en sinds kort de studentenraad. Sinds de fusie is er ook de autonome overkoepelende studentenvereniging van de hele UA, VUAS.

 

De studentenraad is vanaf dit jaar door het van kracht worden van het participatiedecreet nieuw in het leven geroepen. Vorig jaar bestond de studentenraad uit alle verschillende studentenvertegenwoordigers in alle mogelijke organen. Deze was vooral bedoeld als informeel overlegorgaan tussen de top van de universiteit en de studenten. Uiteraard hebben we in de nieuwe structuur dit orgaan behouden, maar moeten omdopen naar studentenoverlegcomité.

 

De studentenraad bestaat vanaf dit jaar uit 15 leden: de 3 vertegenwoordigers in de raad van bestuur, 1 vertegenwoordiger per faculteit en 5 vrij verkozen leden. Uiteraard zitten we nu nog maar in de opstartfase, maar de studentenraad heeft volgens het participatiedecreet wel grote bevoegdheden toegewezen gekregen. Zo moet ze bijvoorbeeld verplicht geraadpleegd worden ivm. het examenreglement, de indeling van het academiejaar, de bepaling en besteding van de inschrijvingsgelden, de regels inzake internationale mobiliteit, het beleid inzake kwaliteitszorg, de taalregeling, de evaluatie van het academisch personeel inzake onderwijs en de besteding van de sociale toelagen. Verder mag de studentenraad over alle aangelegenheden die studenten aanbelangen advies uitbrengen, waarna de bevoegde organen of personen moeten antwoorden. Je merkt onmiddellijk dat goed contact met de vertegenwoordigers in de faculteiten, onderwijsraad en sociale raad noodzakelijk is.

 

De studentenraad zal binnen twee weken voor de tweede maal samenkomen om de aandachtspunten voor dit jaar te bepalen. Het is ons opzet om een goede communicatie naar de studenten op te zetten, om zo iedereen op de hoogte te houden van de genomen beslissingen, maar ook om iedereen de mogelijkheid te bieden aandachtspunten op de studentenraad te brengen. Hieronder staan de namen van de leden van de studenten. Iedereen kan op zijn UA-webmail bereikt worden.

 

Leden Studentenraad 2004-2005
 
Voorzitter Michael Verdonck
Ondervoorzitter Sofie Mesens
Secretaris Natalie Melsen
   
  Jonathan Van Bergen (Geneeskunde)
  Tim Wouters (Letteren & Wijsbegeerte)
  Stijn Stes (Politieke & Sociale Wetenschappen)
  Bart Nelissen (Rechten)
  Toon Peeters (Toegepaste Economische Wetenschappen)
  Kim Van Beek (Wetenschappen)
  Stefanie Cornwell (Farmaceutische, Biomedische & Diergeneeskundige Wetenschappen)
  William Verdonck
  Pieter Brabants
  Stijn Bogaers
  Andries Etienne
  Jan Coveliers
   
zetelen ook in VUAS  
  Toon Peeters (woordvoerder)
  Natalie Melsen (secretaris)
  Jan Coveliers (financiën)
  Andries Etienne
   
zetelen ook in de Raad van Bestuur  
  Michael Verdonck
  Natalie Melsen
  Jan Coveliers

 

Naast de studentenraad worden de studenten extern en intern (sociale raad) vertegenwoordigd door VUAS, de verenigde UA-studenten. Onder VUAS vallen de verschillende overkoepelende studentenverenigingen per campus: ASK, Stuwer en Unifac. Zij verzorgen verder samen met de andere studentenclubs de studentikoze werking op en rond de campus. Alle praesessen en vice-praesessen voor zowel de binnen- als de buitencampussen worden verenigd in de kringraad, de studentikoze vergadering, voorgezeten door de voorzitter per koepel.
Buiten de UA-vertegenwoordiging zorgen zowel de studentenraad als VUAS voor een vertegenwoordiging binnen het studentenoverlegcomité (overleg met het stadsbestuur) en ASRA (de studentenraad van de associatie – overleg met de hogescholen).

 

Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt, is de organisatie van onze universiteit niet evident. Het is vooral belangrijk te onthouden dat er acht top-figuren bestaan, die samen met de overlegorganen de universiteit sturen. De algemene belangen van de studenten worden door VUAS en de studentenraad vertegenwoordigd, waarbij alle studentenvertegenwoordigers apart ook een grote constructieve bijdrage leveren.

 

Dan zijn er nog de decentrale besturen, die dichter bij de student staan, op het niveau van de faculteiten. Elke faculteit heeft een faculteitsraad/algemene faculteitsvergadering (FR), die wordt voorgezeten door de decaan van elke faculteit. In de FR zetelen professoren, assistenten, administratief personeel en studenten. De FR is het hoogste beslissingsorgaan van de faculteit, bevoegd voor het aanstellen van personeel, de invulling van onderwijs en onderzoek, het opmaken van de begroting enz. Zoals op centraal niveau bestaan er naast de faculteitsraad ook een onderwijscommissie en een onderzoekscommissie die elk op hun domein instaan voor de implementatie en evaluatie van het beleid. De onderwijscommissie is voor studenten die met onderwijsproblemen geconfronteerd worden de belangrijkste instantie, want zij kan hierover onmiddellijk uitspraak doen. Deze commissie stelt bijvoorbeeld de studieprogramma's op en controleert in eerste instantie de haalbaarheid voor de studenten. In geval van problemen kan je de studentenvertegenwoordigers in de onderwijscommissie contacteren, de voorzitter van de onderwijscommissie of de CIKO medewerking. Deze laatste is een extra administratieve kracht die instaat voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en die onafhankelijk problemen moet detecteren. Voor examenproblemen moet je wel bij de ombudspersonen zijn.

 

Zo, tot hier het lange, maar geloof me, toch nog beknopte overzicht van de structuren binnen de UA. Binnenkort zullen we jullie vanuit de studentenraad een overzicht geven van de stand van zaken. De officiële berichtgeving van VUAS gebeurt via de individuele campusbladen.
Natuurlijk zijn al jullie suggesties welkom en nog voor de examens zullen wij op Blackboard terug het forum van de studentenraad oprichten, zodat we gemakkelijk te bereiken zijn.

 

Volgende keer zullen we niet meer zo beschrijvend, maar kritischer zijn!

 

 

Michael Verdonck
Voorzitter Studentenraad
0494/94.34.62