Antwoord aan VUAS

18/03/2007
🖋: 

Beste collega’s van VUAS en ASK-Stuwer,

 

Bedankt voor jullie reactie. Ze bewijst dat jullie je taak als studentenvereniging ernstig nemen en dat jullie de publicaties in ons blad met gepaste aandacht lezen. Dat neemt echter niet weg dat we jullie logica niet kunnen volgen en om onze argumentatie uiteen te zetten lijkt het ons wenselijk om ook kort de geest van dwars toe te lichten. Vooraf willen we nog vermelden dat we – net als jullie – hier niet op de inhoud van het bewuste artikel zullen ingaan.

 

dwars is een onafhankelijk studentenblad. Dat impliceert twee zaken. Ten eerste betekent "onafhankelijk" volgens onze statuten “zonder onderworpen te zijn aan inhoudelijke censuur of verplichtingen vanwege de universiteit of haar organen.” dwars is géén UA-blad dat verplicht is de visie van onze universiteit weer te geven. Ten tweede worden wij voor en door studenten gemaakt. We worden met andere woorden elke maand gratis op alle campussen verdeeld en we hebben een open redactie. Elke student van de Universiteit Antwerpen is welkom bij ons en krijgt de kans om in ons blad te publiceren.

 

Dit heeft consequenties. Zo gaat de vergelijking met een gesloten redactie als die van de openbare omroep niet echt op. Bij ons gaat de hoofdredacteur er niet over wie voor ons blad mag schrijven. Daarenboven wisselt onze redactie steeds: het is onmogelijk om een stabiele, onveranderlijke visie op onze universiteit aan te houden.

 

Concreet betekent dit dat onze groep heterogeen is. Bij ons leven verschillende meningen en visies naast maar vooral ook mét elkaar. Wij wensen die meningsverschillen niet uit de weg te gaan maar kiezen ervoor ze aan bod te laten komen. Dit komt overigens bijzonder dicht in de buurt van wat de UA onder ‘actief pluralisme’ verstaat. We geloven in de kracht van inhoudelijke en beargumenteerde discussies en denken niet dat het zinvol is om enkel te gaan voor de gemiddelden en nietszeggende eenheidsworst.

 

Er kunnen dus best af en toe opiniërende artikels in dwars gepubliceerd worden. Ze geven weer wat er leeft aan de universiteit. We zijn ons er wel van bewust dat we enkel een zekere mate van representativiteit bereiken als we verschillende meningen aan bod laten komen en houden dit dan ook waakzaam in het oog. Iedereen die dwars kent, weet dat we deze lijn al sinds de oprichting aanhouden en dat we bovendien onze informerende taak bijzonder ernstig nemen.

 

Los daarvan willen we ook nog opmerken dat het ons onjuist lijkt te stellen dat jullie activiteiten in se apolitiek zijn. Mensen die verkozen zijn en dankzij hun mandaat deelnemen aan het bestuur van een universiteit, zijn evenzeer met politiek bezig.

 

We concluderen dus dat we met dit artikel niet over de schreef gegaan zijn. Verder zijn we altijd bereid dit soort discussies te voeren en zien we ze als een mogelijkheid om kritisch onze bestaansreden te overdenken. Ze dagen ons uit om onszelf in vraag te stellen en wij hopen dat we onze lezers in de toekomst kunnen blijven prikkelen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De redactie